ಸಾಂಗುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲಜ್- ಜೇಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪೇಜ್

Thumbnail

ಕುಂದಾಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಅಶಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ, ‘ಹೇಳಿರೆ ಅಬ್ಬಿ ಹೊಡಿತ್ಳ್, ಹೇಳದಿರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ ತಿನ್ತಾ’ (ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ಮಾರ್ತಾ, ಸಾಂಗಿನಾಂ ತರ್ ಆನ್ ಸುಣೆಂ ಖಾತಾ) ಮ್ಹಣುನ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಿಂ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ರಾನಾಕ್ ವಚುನ್ ಬರೀಶೀ ಏಕ್ ಶಿಕಾರ್ ಮಾರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ ಬರೆಂ ಆಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ರಾಂದ್ ಮ್ಹಣಾಂ ಖಂಯ್. ರಾಂದಪ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪಸ್ಟ್ ಜಾಲೆಂಗಿ, ರಾಂದ್ತಾಂ ರಾಂದ್ತಾಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಖಾಲಿ. ಆತಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ ಕಿತೆಂ, ಮಾರ್ ಚುಕೊಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಏಕ್ ಸುಣೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತೆಂ ಘಡಿಯೆನ್ ಆಮ್ಚಿಗಾಯ್ ಕರ್ನ್ ರಾಂದುನ್ ಆಯ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಕೊಣ್ಣೆಂಯ್ ಪಳವ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಇಡ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಳವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಧರ್ಮ್‍ಸಂಕಟ್ ಪುತಾಕ್ ಹೆಣೆ ಆವಯ್ ತೆಣೆ ಬಾಪಯ್. ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾರ್ ಆವಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದವರಿನಾಂ, ಸಾಂಗಿನಾಶೆಂ ವೊಗೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಣೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಗತ್.

ಹೊಚ್ ಧರ್ಮ್‍ಸಂಕಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸಾ. ಆಸಾತಶೆಂ ಲಿಕ್ಲೆಂ ತರ್ ದುಕ್ತಾ. ‘ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂಗೀ? ತೊ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಂಬ್ಚೊಚ್ ಜಾತಾ? ತಾಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಮೊಡ್ಯಾಂ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ದಮ್ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ ತರಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆನಾನ್ ಸುಣೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಸುಂ ತರಿ ಕಶೆಂ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಳೊ ಪೆಂದಾರ್ನ್ ಉಲೊ ದಿತಾತ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಯೋಜನ್? ಕಾರ್ಯಯೋಜನಾಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರ್ಸೊತ್ ಆಸಾಗಿ? ಚಿಂತ್ಪಾ ತಾಂಕ್ ಆಸಾಗಿ? ಮನ್ ಆಸಾಗಿ? ಏಕ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕಿತೆಂ?

ನವೆಂಚ್ ಉದೆಲಾಂ ‘ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ’, ‘ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ ಹಾಕಾ ನವೆಂ ನೀಬ್ ಪ್ರಕೃತೆ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಖಂಯ್ ಹೆಂ! (ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಿಟಾಲ್ ಆಸುನ್ ತೆಂ ಹಿಟಾಲ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ಹಿಟಾಲ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಅರ್ತಾಭರಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಗ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಿಟ್ಲಾಂತ್) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ ಉರ್ಭಾ ದಾಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆ ಕಸಲೆ ನವೆ ನಾಟಕ್. ನವೆ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆ ಗಾದೆ, ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೆ? ತಾಣಿಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂಯ್ ಆತಾಂ ತಾಂಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರ್ಚಿ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಿಂರ್ಗಿಸಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ, ಆಟಿಂತ್ ಏಕ್ ಗಮ್ಮತ್. ಪಿಂರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಿಮಾಂತ್‍ಯಿ ಕೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪಿರ್ಕಿರಿಸಾಂವ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಸೂಟ್‍ಬೂಟ್ ಟಾಯ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ದಾಕಯ್ತಾ ಆಮಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಸ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಡಾಂಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಯ್. ವ್ಹಡಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯ್‍ಯಿ ತೆಂ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಆತಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ದಾಂವ್ತಾಂ ದಾಂವ್ತಾಂ ಪರ್ನಿ ಕೋಂಚ್, ಲೊಂಕ್ಡಾ ಕುಡ್ಕೊ ತೊಪುನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೊಕತ್ ಕಿತೆಂ? ಅಸಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯಾಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿತಲ್ಯಾಂನಿ ಗಾದೊ ಧುಂವ್ನ್ ದವರ್ಲಾ ಕಿತೆಂ? ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮ ಆಸಾ ತರಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ ಬಸ್ಸ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ, ತೆ ನಿದುನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗಯಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಆಂಗಣ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಫೋಟೆ ಕಾಡ್ಚೆ ತರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ 10 (ಧಾವ್ಯಾ) ಆನಿ ಪಿಯುಸಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ವಟಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಹಜಾರ್ ಅಡ್ಕಳಿ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ದೊತೊರ್ನ್ ಚುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ನೀಬ್. ಆತಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಗಮ್ಮತ್, ಆಟಿಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ದೊತೊರ್ನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಚುಕಯ್ತಾತ್. ‘ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ’ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ‘ನಿತಿಚೊಯ್’ ಜಾಯ್ಜೆ?

ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಚಡ್‍ಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಥಂಯ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರೆಂಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರಿಜೆ ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಜರ್ ತರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಥಂಯ್ ಫುಡಾರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ವ್ಹರ್ತೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಘಾಲಿನಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಫುಡಾರ್ ಆಮಿ ವಾಯ್ಟಾಯ್ತಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯುವಜಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಖರಿ ಸಕತ್, ಖರಿ ಸಕತ್ ಬರಿ ಸಕತ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ತಿ ಸಮಾಜ್ ನಿರಂತರ್ ಅಭಿವ್ರದ್ಧೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ.