ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ

Thumbnail

 

1.1          ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಅಮೊಲಿಕ್  ದೆಣಿಂ. ತಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಸ್ತಾಂ ಭೋವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಆಲ್ಬಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮನ್ಶಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಶೆಂಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮನ್ಶಾ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚೆ ದೀಷ್ಠಿನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

 

1.2          ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದೆಶಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಾದ್ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಜ್ಞ್, ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಬಾಳ್ಪಣಾರ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಆವಯ್‍ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಆನಿ ಖೆಳಾ ವೆವಸ್ತಾ ತಶೆಂಸ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿ, ಧರ್ಮಾಚಿ ಬಂಧಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವರ್ತಿ ಮನ್ಶಾ ಸಂಪತ್ತಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಸವೆಂ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಲಾಭಾಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೊಕ್ತೊ ಗವ್ರವ್ ಜೋಡ್ನ್ ಬರೆಂ ಖಾಣ್, ಖೆಳಾಮೆಳಿಕ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನಾಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ನಯ್ತಿಕ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಾಡಾವಳಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೆದ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನಾಶೆಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಗತಿಕ್ ಶಾಂತಿಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಶ್ವ್‍ಸಂಸ್ಥಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.

 

1.3          ಪೂಣ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಧಮ್ಕಣ್ಯೊ. ಮತಿಕ್ ಭ್ಯೆಂ ಭರ್ಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂವ್.  ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾ ತಿ ಆರ್ತಿಕ್ ಅಸಮಾನತಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಳ್‍ಕಾಮೆಲಿಪಣಾಕ್ ಲೊಟ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ದೆಶಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಧಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ ತಿ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆವಸ್ತಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ನಾಂ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಾ ಆನಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಅಸಮಾನತಾ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚೋರ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದುಡ್ವಾಧಿಕ್ ದೆಶಾಂನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೋಷಣಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ವಕ್ತಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಯ್‍ಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಂಸೊದಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಭುಕೆ ಆನಿ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಕಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಝುಜಾಂನಿ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಆಯ್ದಾಂ ದೀವ್ನ್ ಝುಜಾಕ್ ಲೊಟ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ರುಣಾತ್ಮಕ್ ಮನೋಗತಿಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

 

2.1          ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವಾಡ್ಲಾಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್ ತಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಶಿಕ್ಷಕಾಂ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಣ್ ರುತಾ ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಆನಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಜಯ್. ನಾಂ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ವಾಟ್ ತಾಂಚೆ ಹೆಳ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಚುಕ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಬಳ್ ಜಾಲಾಂ.

 

2.2          ಸುಮಾರ್ ಅಟ್ರಾವ್ಯಾ (18) ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಸ್ಟೋನ್ ‘ಹರ್ಯೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್‍ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಸಾಪ್, ಸುರಕ್ಷಾ ಆನಿ  ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ್ಚಿ ಆವಯ್‍ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಪಾಳ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

2.3          ರಾಷ್ಟ್ರ್‍ಸಂಘಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 1924 ಚ್ಯಾ ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿನೇವಾ ಉದ್ಘೋಷಣಾಂತ್’ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ವಾಡುಂಕ್ ಫಾವೊ ತಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ 1 ಭುಕೆಕ್ ಖಾಣ್, 2 ಪಿಡೆ ವೆಳಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ, 3 ಅನಾಥಾಂಕ್ ನಿವಾಸ್ ಆನಿ 4 ಶೋಷಣಾ ವಿರೊದ್ ಅಭಿರಕ್ಷಾ ಆನಿ 5 ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರಕಟಣ್ ಕರ್ತಾ.

 

2.4          ಸಂಯುಕ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ (ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೊ) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಮನ್ಶಾಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಉದ್ಘೋಷಣಾಂತ್  (1948) ಅಡ್ತಿಂಗೊಳ್ 25(2) ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ವಿಶೇಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಆನಿ ಭದ್ರತೆ ಅನ್ಕುಲಾಂ’ ವಿಶೀಂ ವಿವರ್ ದಿಲಾ. 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ’ ಉದ್ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಧಾ ಸುತ್ರಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಿಂ.

 

2.5          18 ವರ್ಸಾಂ  ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಹಕ್ಕಾಂ ಸವೆಂ ಥೊಡಿಂ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ವಿಶ್ವ್‍ಸಂಸ್ಥೊ ಮಾನ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುಖಾಳ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್, ಚಿಂತ್ಪಾ, ಧರ್ಮಾ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸವ್ಲತ್ಯೊ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಆರ್ತಿಕ್ ಭದ್ರತೆಚೆಂ ಹಕ್ಕ್  ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

 

2.6          ಥೊಡ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ 1) ಸವ್ಲತೆಚಿಂ 2) ಸಂರಕ್ಷಣಾಚಿಂ ಆನಿಂ 3) ಸಹಮಿಲನಾಚಿಂ ಅಶೆಂ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸವ್ಲತೆಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯೊ, ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯೊ, ಪುಷ್ಟಿದಿವ್ಪಿ ಖಾಣಾಂಚ್ಯೊ, ಮನೋರಂಜನ್, ಘರ್‍ದಾರ್ ಭದ್ರತೆಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಹರ್‍ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮಿ ಲಾಭೊಂಕ್‍ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಂರಕ್ಷಣೆಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಘೊಳೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕುಡಿಶೋಷಣ್, ಬಾಳ್‍ಕಾಮೆಲಿಪಣ್, ಮನ್ಶಾಚೊರಿ , ಭಿಕಾರ್ಪಣಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ಣಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿರೋಧ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಿತಾತ್. ತಶೆಂಸ್ ಸಹಮಿಲನಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಮುದಾಯಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಸಮಿಪಣಾನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ತಾ.

3.1          ವಿಶ್ವ್‍ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ತಳಾರ್ ನಿರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯರುಪಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಂಇ ಪಳೆತಾಂವ್. ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ‘ಯುನಿಸೆಫ್’ (ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ನೆಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಯ್ಲ್‍ಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್/ ವಿಶ್ವ್‍ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪರಿಹಾರ್ ನಿಧಿ) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಸವ್ಲತೊ ಲಾಭೊಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ತೆಚ್‍ಪರಿಂ ಆ್ಯಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಹಕ್ಕಾಂ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫವ್ಜೆಂತ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಾಶಿಯೆಚಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕುಡಿದಂಡನಾಚ್ಯೊ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ. ತೆಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಾಯ್ಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಸಂಸ್ತೊ ಸಯ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ.

 

3.2          ಸಭಾರ್ ದೆಶಾಂನಿ ವಿಶ್ವ್‍ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೆಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಭಾರ್ ದೆಶಾಂನಿ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭಾರತಾಂತ್‍ಯಿ ಕಾನುನಾಂಚೆಂ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಪೊಕ್ಸೊ (ಪಿಒಸಿಎಸ್‍ಒ - ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಒಫೆನ್ಸ್‍ಸ್/ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆಚೊ ಕಾಯ್ದೊ) ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ಮೇಟ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಸಿಆರ್‍ವಯ್ (ಕ್ರಯ್ ಚಯ್ಲ್ಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಎಂಡ್ ಯು -ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪರಿಹಾರ್ ಆನಿ ತುಂ) ಸಂಘಟನ್ ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ.

 

4.1          ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿ 1796 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸರ್ ಥೊಮಸ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರಾನ್ ಲಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ‘ರಯ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್’ ಕೃತಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂನಿ, ಸಂಗ್‍ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರೊಗೀ? ವಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ.

 

4.2          ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಸೆಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆ ಥಂಯ್ ಜವಾಬ್ಧಾರೆನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಾಚಾರ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾತ್. ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಚೆ ಅನಾಚಾರ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣಿಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡವ್ಯೆತ್. ತಶೆಂಚ್  ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ರಾಕ್ಯಾಂ.